Artikel 1. Definities 1 Groot Duimpje is Groot Duimpje Kindertheater, bestaande uit Goof van Wel en Inge Goossens, gevestigd in Leiden. 2 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die met Groot Duimpje is overeengekomen een dienst van haar af te nemen. Artikel 2. Toepasselijkheid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, aanbiedingen, leveringen, bevestigingen en overeenkomsten die Groot Duimpje sluit met haar opdrachtgever. 2 Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking tenzij Groot Duimpje deze afwijking schriftelijk ondertekend heeft aanvaardt. Artikel 3. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst en daaruit vloeiende geschillen is nederlands recht van toepassing. Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot de levering van diensten 1 Groot Duimpje levert haar diensten op basis van de gemaakte afspraken, zoals die zijn vastgelegd. Als de condities buiten haar schuld om anders zijn, is zij niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Als zij kosten moet maken om de nieuw ontstane situatie het hoofd te bieden, wordt dat overlegd met de opdrachtgever, aan wie deze kosten in rekening zullen worden gebracht. 2 Het tijdstip en de tijdsduur waarop Groot Duimpje haar diensten levert, zoals vastgelegd in de orderbevestiging, zijn bindend. Een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van deze afspraken kan alleen worden ingewilligd na instemming van Groot Duimpje. Eventuele meerkosten worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. 3 Groot Duimpje is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, diefstal, beschadiging en/of vernieling door derden van materialen, attributen, en overige goederen en/of immateriële schade van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat de locatie waar Groot Duimpje moet werken beschikt over alle vereiste vergunningen en/of ontheffingen voor de overeengekomen activiteit, en dat de locatie voldoet aan alle wettelijke eisen. 4 Als het overeengekomen dienst van Groot Duimpje afhankelijk is van weersomstandigheden en/of bezoekersaantallen, is het risico voor rekening van de opdrachtgever. 5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en/of vernieling door derden van de door Groot Duimpje meegebrachte materialen en apparatuur voor zover hij dit met het betrachten van redelijke zorg had kunnen voorkomen. Hieronder valt ook het niet vermelden van omstandigheden aan Groot Duimpje die van belang zouden zijn geweest voor het voorkomen van voornoemde feiten. 6 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de voorwaarden waaronder Groot Duimpje haar diensten levert, en met de faciliteiten die ervoor benodigd zijn. 7 Groot Duimpje is gerechtigd een overeengekomen dienst te annuleren dan wel op te schorten, indien door overmacht deze dienst niet kan worden geleverd. De reden van de verhindering wordt de opdrachtgever zo snel mogelijk telefonisch of schriftelijk medegedeeld. 8 Opschorten van de dienst vindt plaats indien, na overleg met de opdrachtgever, de levering ervan kan worden opgeschoven naar een later, voor beiden partijen gunstig, tijdstip. 9 Groot Duimpje kan niet worden aangesproken voor schade ontstaan door verhindering op grond van overmacht. 10 Tenzij anders overeengekomen is Groot Duimpje verantwoordelijk voor de afdracht van de wettelijke loonheffingen en premies werknemersverzekeringen ter zake van de overeengekomen dienst, zoverre het haar leden betreft. 11 Groot Duimpje houdt bij de uitvoering van haar diensten rekening met de aard en de achtergrond van de opdrachtgever, en past de uitvoering daar zo nodig op aan. 12 De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor, om voor af en tijdig, Groot Duimpje te informeren over de aard en achtergrond van de opdrachtgever, en over eventuele gevolgen die dat heeft wat betreft de inhoud en vorm van de te leveren diensten. Artikel 5. Overmacht 1 In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de andere hiervan onverwijld op de hoogte brengen, onder vermelding van oorzaak, aard en de te verwachten duur van de overmacht. 2 Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: A gewapend conflict, burgeroorlog opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst van het Verbond voor Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank te Den Haag. B een van overheidswege afkondiging van nationale rouw. C gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan. D ziekte of arbeidsongeschiktheid van de mensen van Groot Duimpje E storingen in de geregelde aanvoer van energie (elektriciteit) Artikel 6 Betaling De opdrachtgever is door overschrijding van de in de factuur genoemde betalingstermijn in gebreke wegens Groot Duimpje. Alle daar uit voort komende incassokosten, zowel in als buiten rechte, komen voor de rekening van de opdrachtgever.
* We wonen in Leiden. Bij afstanden boven de 20 km rekenen we een reiskostenvergoeding van 0,20 euro per km. Klik hier voor een tabel met afstanden en reiskosten voor een aantal plaatsen in Nederland. * Bij afname van meerdere producten voor dezelfde datum en locatie geven wij aanzienlijke kortingen. Voor kinderen Voorstellingen Duur 50 - 60 minuten 500 euro * Voor (speeltuin) verenigingen ed en particulieren 250 euro De Santenkraam Pakket voor 5 uur, waarvan minimaal 4 uur uitvoerend 500 euro * Voor speeltuinverenigingen en particulieren 250 euro * Voor elk uur extra 75 euro Expedities 8 aaneensluitende voorstellingen van 25 minuten (4 uur) 500 euro * Voor elk uur extra 75 euro Voor mensen met een verstandelijke beperking Voorstelling (Alban) Duur 50 - 60 minuten 300 euro (voorheen 500) Alban in het publiek Pakket voor 5 uur, waarvan minimaal 4 uur uitvoerend 300 euro (voorheen 500) * Voor elk uur extra 75 euro
Home Voorstellingen voor kinderen Alle voorstellingen op een rijtje Het eendje dat niet durfde te vliegen Een draak van niks Wendy vangt een dino Wendy en haar poppen Een huis vol speelgoed Wendy en het geheimzinnige doosje Gwenola en de plaaggeesten Het huis der fluisteringen Het kasteel der fluisteringen De Jonkvrouw en de Troubadour Buurman contra Buurvrouw Het masker van Maximus Verstandelijk gehandicapten Alban de voorstelling Alban tussen het publiek Fantasyvoorstellingen Fantasyvoorstellingen op een rijtje Een draak van niks Gwenola en de plaaggeesten De Jonkvrouw en de Troubadour Het kasteel der fluisteringen Voor kleine groepen Een huis vol speelgoed Sinterklaas Waar is Sinterklaas? Sinterklaas en de reuzen Andere vormen Santekraam Expedities Technische gegevens Prijzen en voorwaarden Klein Duimpje Wie zijn wij? Uitgangspunten Contact